fbpx

Villkor

Allmänna villkor för Nature’s Best presentkort

Version 2017:02 (Uppdaterad 2018-11-20)

1. Köp
Köp av presentkort (värdebevis) avseende en naturupplevelseresa sker på Naturesbestsweden.com via Naturturismföretagen (org. nr. 802403 – 7247), som agerar ombud för de företag som tillhandahåller Nature’s Best kvalitetsmärkta naturresor.
Presentkortet gäller för bokningar av de naturresor som presenteras på Naturesbestsweden.com För att genomföra ett köp följer du köpformulärets anvisningar. När du genomför en beställning av ett presentkort godtar du dessa ”Allmänna villkor”. Notera att du måste acceptera dessa ”Allmänna villkor” för att ditt köp ska registreras.
Är du under 18 år, måste målsmans tillstånd inhämtas innan köpet. Ett köp får inte göras i annan persons namn utan dennes medgivande.

2. Priser
Alla priser som anges på Naturesbestsweden.com är inklusive moms. Samma momsbelopp ingår i naturresor bokade med inlöst presentkort, som vid normal bokning och betalning via faktura, kontant, giro eller på annat vis. Naturresornas priser justeras kontinuerligt, men är normalt oförändrad under pågående säsong. Naturturismföretagen förbehåller sig rätten att på uppdrag av Nature’s Best godkända arrangörer ändra priser och korrigera eventuella fel.

3. Betalning
Betalning av Nature’s Best presentkort sker direkt på Naturesbestsweden.com med bank-/kreditkort (Visa och MasterCard). Kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB. Alla köp kopplas till DIBS betalserver vilket innebär att kortnummer och övrig betalinformation går direkt till DIBS och inlösande berörd bank.

4. Bekräftelse av köp och leverans av presentkort
När ditt köp har registrerats erhåller du en bekräftelse tillsammans med ett värdebevis via e-post. Ditt presentkort innehåller ett unikt Presentkortsnummer, som används när användaren löser in presentkortets värde eller delvärde i samband med en bokning hos någon av Nature’s Best godkända arrangörer. Du kan själv skriva ut presentkortet på valfri skrivare.
Observera att ditt presentkort är en värdehandling. Du och användaren ansvarar för att dessa uppgifter inte hamnar i orätta händer.

5. Förlorat eller stulet presentkort
För att kunna boka önskad naturupplevelseresa måste Presentkortsnummer anges. I händelse av ett förlorat eller stulet värdebevis, måste köparen av presentkortet omgående kontakta Naturturismföretagen. Om presentkortet inte är utnyttjat erhåller köparen ett nytt värdebevis med ett nytt unikt Presentkortsnummer.

6. Presentkortets giltighetstid
Nature’s Best presentkort gäller omgående efter registrerad betalning och under 12 månader från det datum då det utfärdades. Sista bokningsdag anges med datum på värdebeviset.
Giltighetstiden kan förlängas med sex månader vid ett (1) tillfälle innan angivet sista bokningsdatum.
Detta sker genom ett kompletterande köp av ett nytt presentkort för minst 250 kronor.
Kontakta naturturismföretagen via e-post [email protected] för förlängning.

7. Presentkortets omfattning
Nature’s Best presentkort kan användas som värdebevis hos Nature’s Best godkända arrangörer och på valfri bokningsbar och uppdaterad naturresa som finns presenterad på Nature’s Best resesajt. Notera att nya godkända arrangörer och kvalitetsmärkta naturresor tillkommer varje år, men också att arrangörer av olika skäl kan tvingas lämna märkningen och att alla kvalitetsmärkta naturresor inte genomförs varje år.
Som ansvarig för Nature’s Best resesajt garanterar Naturturismföretagen att det alltid finns minst 100 olika naturresor att välja på.
När detta presentkort löses in hos någon av Nature’s Best godkända arrangörer ersätts dessa
”Allmänna villkor” av de bokningsregler och allmänna villkor som tillämpas hos respektive arrangör avseende den del av presentkortet som utnyttjats hos arrangören.

8. Ålder, förkunskaper, hälsorestriktioner och andra begränsningar
Alla kvalitetsmärkta naturresor på Nature’s Best resesajt har information om eventuella krav på nödvändiga förkunskaper, åldersbegränsningar, maximal vikt och så vidare för varje aktuell naturupplevelse. Vid osäkerhet om dessa och liknande villkor ombeds du att kontakta respektive godkänd arrangör. I övrigt hänvisas presentkortets mottagare/användare till de särskilda och allmänna villkor som varje godkänd arrangör tillämpar.

9. Presentkortets värde
Nature’s Best presentkort gäller upp till det betalda belopp som anges på värdebeviset. Presentkortet kan användas som betalning eller delbetalning för valfri kvalitetsmärkt naturupplevelseresa på Nature’s Best resesajt. Det kan också användas, som betalning eller delbetalning av flera olika naturupplevelseresor. Saldon under 100 SEK kan inte sparas, utan tillfaller Naturturismföretagen. Presentkortet går även att använda som betalning av extra tilläggstjänster som exempelvis måltider, guidningar, upphämtning och/eller logi hos den godkända arrangör där presentkortet löses in.

10. Ångerrätt
Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från genomfört köp. Om du vill ångra ditt köp av presentkort har du rätt till det om du meddelar Naturturismföretagen detta inom 14 dagar räknat från den dag du beställde presentkortet.
Din ångerrätt utnyttjar du genom att skicka oss mejl eller brev där du anger Presentkortsnummer. Den inbetalade summan återbetalas till det konto som användes vid betalningen med bank- eller kreditkort.
Pengarna återbetalas snarast, dock senast inom 30 dagar från den dag då Naturturirismföretagen tog emot ditt mejl eller brev om ångrat köp.
Ångerrätten upphör att gälla om presentkortet helt eller delvis har blivit inlöst hos någon av Nature’s Best godkända arrangörer.
Kontaktuppgifter

Naturturismföretagen
Storgatan 9
972 38 Luleå
070-384 71 52
[email protected]

11. Reklamation
Om Du önskar reklamera ett fel eller någon brist i det värdebevis som har levererats till dig kontaktar du Naturturismföretagen.
Kontaktuppgifter

Naturturismföretagen
Storgatan 9
972 38 Luleå
070-384 71 52
[email protected]

12. Ansvarsfriskrivning
Naturturismföretagen förmedlar endast ditt köp av en naturupplevelseresa. Nature’s Best kvalitetsmärkta naturresor genomförs emellertid bara av utvalda och kvalitetssäkrade arrangörer, som uppfyller Nature’s Best sex grundprinciper och högt ställda krav på arrangör och kvalitetsmärkt utbud.
Om den godkända arrangören inte uppfyller förväntad eller utlovad kvalitet bistår Naturturismföretagen presentkortets köpare eller användare i kontakterna med den aktuella arrangören. Naturturismföretagen ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, och andra olägenheter som kan härledas till genomförandet av, eller har annan koppling till, själva naturupplevelseresan.
Aktuella kontaktuppgifter på godkända arrangörer finns på Nature’s Best Webbsida.

13. Force Majeure
Naturturismföretagen är vidare befriat från ansvar gentemot dig som kund om Naturturismföretagen förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet utanför vår kontroll eller förmåga som vi skäligen inte kunnat förväntas förutse, och vars följder Naturturismföretagen inte heller skäligen skulle kunna ha undvikit eller övervunnit, eller om Naturturismföretagen förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller
annan orolighet, eldsvåda, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, fel i extern teleförbindelse eller liknande omständigheter.

14. Personuppgifter
Naturturismföretagen är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Genom beställningen samtycker du till att registreras i vårt kundregister. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla kundrelationen, vilket innebär att de vidareförmedlas till den eller de arrangörer där presentkortet löses in. I övrigt lämnar vi inte ut dina personuppgifter till tredje part.

15. Ej inlösta presentkort
Värdet på de presentkort som inte utnyttjas under sin giltighetstid tillfaller Naturturismföretagens allmänna arbete med hållbar turism i allmänhet och med svensk och internationell ekoturism i synnerhet.
För ej inlösta presentkort med förfallen giltighetstid ingår moms med 20 procent av presentkortets angivna totalbelopp.

16. Tvist
Om du anser att Naturturismföretagen har handlat fel och en tvist uppkommer kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) eller låta allmän domstol pröva frågan.

17. Förändring av dessa Allmänna villkor
Dessa ”Allmänna villkor” kan ensidigt och utan särskild kommunikation ändras av Naturturismföretagen. Förändrade ”Allmänna villkor” ger dock köparen eller användaren av Nature’s Best presentkort rätt till full återbetalning av värdebevisets summa under den angivna giltighetstiden. Anser du att detta har skett, kontaktar du Naturturismföretagen på samma vis som anges under punkt 11. Ångerrätt.

Läs och inspireras av Sveriges naturupplevelser

Till inspirationsarkivet ▸

Tumlarsafari vid Kullaberg ger ringar på vattnet

Ett nära samarbete mellan Kullabergsguiderna, naturum Kullaberg och Länsstyrelsen i Skåne gagnar Sveriges egen val; tumlaren. Kullaberg är namnet både …

Läs mera